ควรพิจารณาเนืองๆ

posted on 16 Aug 2011 13:13 by ummmmm

ควรพิจารณาเนืองๆ

สตรี บุรุษ คฤหัสถ์หรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า

เรามีความแก่เป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้

เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้

เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

เราจักต้องพลัดพรากจากรักของชอบใจทั้งสิ้น

เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม

มีกรรมเป็นตัวกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่่ง

เราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

คัดมาจากเวปบ้านธัมมะ

Comment

Comment:

Tweet